Những kiểu dán xe cơ bản

1 5

::CHƯA THỂ BẠN CHƯA BIẾT::
Dựa theo diện tích dán,  03 cách dán xe:
+ Dán rời.
+ Dán trùm.
+ Dán đổi màu.


1 52 23 3